KONTAKT

PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.

Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava 34

Tel: 02 / 3233 5703
Mail: prompt@prompt.sk
Web: www.prompt.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.72/B
Obchodný register

GPS: 48.199400, 17.139000
Pozrieť na mape

IČO: 00 698 407
DIČ: 2020341279

IČ DPH: SK 2020341279

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK81 0900 0000 0000 1144 8134

BIC: GIBASKBX

 
Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !